Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

Sedat Semavi (Cumhuriyet)

Sedat Semavi (Cumhuriyet)

Cumhuriyet

Yayın Tarihi: 14.12.1953

Sayfa: 3

Hadiseler Arasında FELEK

Sedat Semavi

Türk matbuatının belli başlı şahsiyetlerinden biri olan Sedat Simavi’yi ömrü beşerin mutad ölçüsünden çok evvel kaybettik. Hazini şudur ki: kıymetler ancak üful ettikten sonra takdir edilir. Biz Sedat’ı hali hayatında takdir etmiş meslektaşlarından ve arkadaşlarından biri olarak bu vazifeyi böyle elim bir vesile ile yapmakla hazin bir teselli duymağa çalışıyoruz.

Sedat Simavi şahsan müstakim ve afif bir adamdı. Herkesin de bildiği gibi gazeteciliğe pek genç yaşında başlamış, mecmuacılık yapmış: arada «Dersaadet» adında gündelik bir gazete de çıkarmış. O gazetede ve mecmualarında onunla birlikte çalışmış birisi sıfatile basın gibi binbir inceliği, türlü heves ve imkânları olan ve nihayet paradan ziyade ahlâka dayanan bu hayatta onun doğruluğunu, medenî cesaretini ve inandığı yolda gözünü kırpmadan yürümek azmini yakından müşahede ve teslim etmiştik.

Basın Birliğinin lâğvı üzerine kurulan İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin ilk reisi o idi. Yanında yıllarca ve bu cemiyet için beraber çalıştım. Gene tekrara mecburum ki; gazeteciliğinde olduğu kadar cemiyet hayatında da -bizde emsaline nadir tesadüf edilecek mertebede- feragat göstermesini bilmişti. Sedat, bugün Türkiye’nin en çok basan bir gazetesini, uzun ve müşkülâtla dolu çalışma hayatının semeresi olarak kurmuştu. Bu gazetenin tesisi sırasında bana:

— Ben bu gazetede muvaffak olmaya mecburum. Çünkü ben bütün gemileri ve köprüleri yaktım. Artık geri dönemem. Demişti. Eser, onun bu azminin semeresidir.

Sedat Simavi’yi yakından bilenlerden biri sıfatıyla tab’ında ve mesleğindeki titizliği bir kusur değil, bir meziyet olarak telâkki edenlerdenim.

Her gün türlü numunesini görerek kâh hayret, kâh ye’se düştüğümüz inhiraflardan onda eser görmedik. Hiç kimse kanaatlerinin hepsinde tam isabet iddia edemez; fakat inandığına tam sadakatle bağlı olmak meziyetini onda daima gördük.

Uzun süren ve nihayet onu götüren rahatsızlığı sırasında dahi işinden ayrılmamak suretiyle pek sevdiği gazeteciliğe son nefesine kadar bağlı kalan Sedat Simavi, Türk gazeteciliğinde kendi kendine yetişmiş, kendi kendini yetiştirmiş ve kısa zamanda Türkiye’nin en çok basan gazetesini kurmuş bir Türk müteşebbisi, memleketimizde hayli nadir bir cevher olan medeni cesaret sahibi bir Türk münevveri olarak eserlerinin başında daima yaşayacak bir varlıktır. Fani vücudunun üfulü ne derece teessürü mucib olursa olsun bu kubbede bıraktığı sada daima ondan gelen bir hayatiyet olarak devam edecektir.

Fikirlerinde olduğu kadar hislerinde, infial ve inşirahında samimi bir adamdı. Medeni cesaret sahibi, müteşebbis ve samimi bir münevveri kaybetmiş olan Türk basın âlemini kederdide ailesiyle birlikte taziye etmekle, vakitsiz bir ölümün kaçınılmaz acısını azaltamayacağımızı biliyoruz; fakat takdire boyun eğmekten ve iyilikleri yâd etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Hayatı şu dört mısra ile hülasa edersek ne olur?

Her dem biter bir derd ile

Gâh germ ile gâh serd ile

Uğraşmağa her ferd ile

Değmez bu dünyaya ahes!

B. FELEK