Sitede yer alan tüm yazı, belge ve fotoğraflar “FBBM” Felek Belge Birikim Merkezi’nden alınmıştır. İzinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve kullanılması yasaktır. Arşive yazı, fotoğraf ve belge girişleri devam etmektedir.

İlk Müsabakalar Bugün (Tan)

İlk Müsabakalar Bugün (Tan)

Tan

Yayın Tarihi: 05.09.1937

Sayfa: 6-8

Balkan Oyunları Başlarken

İlk Müsabakalar Bugün

Romenlerin Yugoslavlara Tahminden Çok Fazla Yaklaşması İhtimali Kuvvetli

Bükreş Oyunları’na bizden başka Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan iştirak ediyor

Yazan: Burhan FELEK

Bugün, Bükreş’te beş milletin iştirakiyle Sekizinci Balkan oyunları başlıyor. Bu oyunlar Balkanların en mühim ve bizim yakından alâkadar olduğumuz bir spor hareketidir. İki sene evvel altıncısını memleketimizde yaptığımız Balkan oyunlarının Bükreş’te nasıl tertip edilip Balkan atletlerinin ne dereceler aldıklarını bilmek bir aktüalite olmakla beraber Balkanlarda beynelmilel spor hareketlerinin ve bu arada Atletizm Balkan Oyunları’nın ufak bir tarihçesini yapmak, faydadan halî değildir. Bu mülâhaza ile Felek’ in yazdığı bu enteresan yazıyı karilerimize sunuyoruz.

Beynelmilel sporda bizi ilk alâkadar eden hudut Balkanlardır.

Sade coğrafî değil, içtimaî ve siyasî bir çok âmillerle bu yarımada sekenesi (sakinleri, yerlileri) artık birbirinin içli dışlı yakını olduğu için, spor gibi az çok kuvvet denkliği arayan sahalarda birbirinden çok aykırılamadan çarpışabilirler. Onun için de bu çarpışmalar faydalı olur.

Balkanlarda bizim de alâkadar olduğumuz üç beynelmilel müsabaka vardır:

Futbol Balkan Kupası.

Güreş Balkan Şampiyonası.

Atletizm Balkan Oyunları.

Futbol Balkan kupasına biz bir defa 1932 de iştirak ettik. Bulgarlara yenildik, Yugoslavları yendik. Fakat sonradan bu müsabakalara gelmeyenlerin 3 bin dolar tazminat vermeleri kaydı konulunca biz çekildik.

Geçen seneye kadar vaziyet bu halde idi. Geçen sene bu kaydı kaldırdılar. Biz de bu sene müsabakalara girmeyi kabul ettik. Teşrinievvel (Ekim) başında Bükreş’te yapılacak maçlara iştirak edeceğiz.

Balkan Güreş Şampiyonası’na gelince; 1932 tarihinde Atina’da toplanan Balkan komitesi bizim teklifimizle alafranga güreşi, Balkan Oyunları programına aldı ve o seneden itibaren de 4 sene üst üste 1935 senesine kadar, bu müsabakalar İstanbul’da yapıldı.

1936 da Türkiye’nin bu müsabakaları tertibi mukarrer iken güreş ekibimizin Olimpiyatlar ve Rusya seyahatleri ile meşgul olması yüzünden yapılamadı. Bu sene eylül ortalarında Beynelmilel Fuar münasebeti ile İzmir’de yapılacaktır. Bu müsabakalara ilk sene Bulgarlar girmediler. İkinci, üçüncü senelerde Romenler iştirak etmedi. 1935 te Arnavutlardan gayri, beş millet iştirak etti. Bu sene de böyle olacağı ümit ediliyor.

Balkan Güreş Şampiyonası’nda millî güreş ekibimiz üst üste dört defa Balkan şampiyonu oldu. Kendisine bu sene de hakkı olan şampiyonluğu muhafaza etmesini temenni ederiz.

Balkan spor hareketlerinin en geniş ve en eskisi ve organizasyon, idare bakımından en muntazam olanı atletizm müsabakalarıdır.

Bu müsabakaların daha doğrusu Olimpiyat Oyunları şeklinde Balkan Oyunları müessesesinin kurulması 1928 te Olimpiyatlar münasebetiyle Amsterdam’da bulunan Türk, Yunan, Romen murahhasları kararlaşmıştı. İmza sahibi de Türk murahhası olarak bu karara, yani Balkan oyunlarının tesisine iştirak etmiştir.

1929 da Yunanlılar ilk Balkan Oyunları’nı Atina’da yapmak istediler. Fakat siyasî vaziyet henüz bizim iştirakimizi kolaylaştıracak şekilde inkişaf etmediği için biz oraya gitmedik. Bu yüzden Atina’da Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya’nın iştirakiyle yapılmış olan bu müsabakaları Balkan Oyunları resmî listesine koymadılar.

Biz 1930 daki birinci Balkan oyunlarına girdik. Bu sene sekizincisi Bükreş’te yapılacak olan Balkan oyunları programında ilk üç sene Balkan tenis turnuvası da vardı.

Hattâ 1931 de bizim takımımız çift erkek Balkan şampiyonu olmuştu. Lâkin 1932 den sonra iradı masrafını korumayan bu sporu programdan çıkardılar. Şimdi Balkan Oyunları programında yalnız atletizm vardır.

Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Balkan oyunları üst üste Atina’nın maruf Olimpik stadında yapıldı. Bunlardan ikinci Balkan oyunlarında muhterem Başvekilimiz İsmet İnönü’nün huzuru statta seyirci rekoru kırılmasına sebep olmuştu.

Beşinci Balkan Oyunları Yugoslavya’nın Zagreb şehrinde yapıldı. Altıncısını biz 1935 te İstanbul’da yaptık. Yedincisi Sofya’da yapılacak iken Bulgarlar’ın itizarı üzerine yine Atina’da yapıldı. Sekizincisi de 5, 8 ve 12 Eylülde Bükreş’te yapılacaktır.

Balkan Oyunları’na 1930, 1931, 1932 de beş millet iştirak etti. 1930 da Arnavutlar da girdiler ve 1934 te Zagreb’e ve 1935 te İstanbul oyunlarına da geldiler. Lakin geçen seneden beri yine faaliyet sahasından çekildikleri için Balkan Oyunları 5 millet arasında cereyan etmeye başladı.

Balkan Oyunları başladıktan sonra, Balkan atletizminde şayanı dikkat bir inkişaf görülmeye başladı. Gerçi 1896 da ilk Olimpiyat Oyunları’nın kendi payitahtlarında (başkentinde) yapılması ile atletizm hareketine karışmış olan Yunanistan, Balkan Oyunlar’ının başında diğer milletlere nazaran çok daha kavi ve daha hazırlıklı idi. Bu üstünlüğü bugüne kadar muhafaza etmiş olmasına rağmen çok defa bilhassa Yugoslavlar tarafından yakından tehdit edildiler ve bu müsabakalardan bilhassa Yunanlılardan gayri milletler istifade ederek, atletizmi kalite ve hacim itibariyle ileri götürdüler.

Geçen yedi Balkan Oyunu’nda aldığımız sayılar şunlardır:

1930 da 22

1931 de 19

1932 de 18

1933 te 61

1934 te 33

1935 te 75

1936 da 28

Buna karşı yedi Balkan oyununda milletlerin vaziyetleri, ihraz ettikleri mevki itibarı ile sırası ile şunlardır:

1930 da: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye.

1931 de: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye.

1932 de: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye.

1953 te: Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye ve Romanya (sayıca müsavi) Bulgaristan, Arnavutluk.

1934 te: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Türkiye ve Bulgaristan (sayıca müsavi), Arnavutluk.

1935 te: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk.

1936 da: Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Türkiye, Bulgaristan.

Bugüne kadar gelen haberlere göre, bu sene Bükreş Oyunları’na, bizden ve Romanya’dan başka, Yunanistan, Yugoslavya ve Bulgaristan iştirak edecektir.

Yine bu milletlerin bu mevsimde şimdiye kadar yaptıkları derecelere nazaran ilk üç mevkide gelen Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’nın vaziyetinde bir değişiklik olacağı zannedilemez. Ancak Yugoslavların son yaptıkları derecelere ve Romenlerin bu sene fevkalâde çalışmakta olduklarına bakarak belki Romenlerin Yugoslavlara tahminden fazla yaklaşmaları ihtimali vardır.

Bulgarlara gelince:

1935 ten beri bir fıtret devresi geçirmekte olan Bulgar atletizminin bu sene biraz dirilmeye başladığını son günlerde Bulgaristan’dan gelen haberlerle anlıyoruz. Bulgarların Doychev (Doyçef) ismindeki meşhur dekatloncusu da bu sene takıma tekrar iştirak ediyormuş. Bu atletin sırıkla 3,90 kadar atladığı malûm olduğuna göre, Bulgarların ümit bağladıkları adamların başında bu gelir. Bundan başka yeni atletler arasında 800 metreyi 2 dakika 6/10 da yapan birisi varmış. Son tecrübelerde Balkanlarda Romanyalı Nemes’ten başka bu mesafeyi bu kadar seri koşan kimse yok. Hatta bu mesafenin uzun zamandır galibi olan Yunanlı Georgacopoulos (Yorgakopulos) bile bu sene bu kadar iyi zaman yapamamıştır.

Bizim en çok güvendiğimiz elemanlar: başta gülleci İrfan olduğu halde atlayıcı Pulat, mâniacı Faik ve orta mesafeler koşucusu Galip ile Recep’tir. Geçen sene uzun mesafelerde çok iyi neticeler almış olan Rıza Maksut bu sene formunda değildir. Bütün bir sene atletizm yapmadığı halde son müsabakalarda, hazırlanmış atletlerimizden daha iyi neticeler alan Melih de Ciritte ve belki 100 metre süratte birer yer alabilecektir.

Romanya ile Türkiye arasında vapur postası haftada bir defa cuma günü İstanbul’dan hareket ettiğine göre, takımımızın buradan ya ağustosun 27 inci günü hareket edip ertesi günü oraya vararak bir hafta Bükreş’te çalışması yahut 3 Eylülde kalkan vapurla hareket edip Bükreş’e vardığının ertesi günü müsabakalara girmesi lâzım geliyordu. Tabii bunun birinci şıkkı yapılabilseydi bizim için çok daha faydalı idi. Şuradan buradan puan toplayarak vaziyetini kurtarmaya çalışan takımlar için bu gibi ufak tefek avantajların kıymeti çoktur. Kuvvetli ve iyi hazırlanmış takımlar 24 saatlik bir istirahatten sonra müsabakaya girmekle kaybedeceklerini diğer koşu ve yarışlarda telâfi ederler.

O sebeple bizim takımın müsabaka gününden bir gün evvel, akşam üzeri Bükreş’e varması ve ertesi günü hele o gün bir saatten fazla süren merasim esnasında ayakta kaldıktan sonra müsabakaya girmeleri kudretlerini eksiltecek âmillerdendir.

Bu sene Balkan Oyunlar’ına iştirak edecek olan atletlere nazaran yeni Balkan rekorları kırılacağı tahmin edilemez. Çünkü ekiplerin çoğu ya Mandikas, Georgacopoulos (Yorgakopulos) gibi ihtiyar atletlerden yahut isimleri henüz parlamamış gençlerden mürekkeptir. Yedi seneden beri de Balkan rekorları hayli iyileşmiştir.

Balkan Oyunları’nda tatbik edilen sayı sistemi şudur:

Müsabakalara kaç millet iştirak ediyorsa o kadar derece vardır. Yani bu seneki gibi beş millet iştirak ettiğine göre beşinciye kadar puan verilir. Bu puanlar her müsabıkın ihraz ettiği mevkiin aksinedir. Yani birinciye beş, ikinciye dört, üçüncüye üç, dördüncüye iki ve beşinciye bir puan hesap edilerek müsabakalar sonunda her milletin aldığı puanların yekûnu, o milletin umumî tasnifteki mevkiini tayin eder.

Balkan Oyunları programında şu numaralar vardır:

100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10 bin ve maraton koşuları.

110 ve 400 mânialı koşular.

Tek adım, üç adım, yüksek ve sırıkla yüksek atlamalar.

Gülle, disk, cirit ve çekiç atma.

4 X 100, 4 X 400 ve 800 + 400 + 200 + 100 Balkan bayrak koşuları.

Bugün Balkan milletleriyle boy ölçüşen ve memleketin kendilerine tevdi ettiği şerefli vazifeyi rakiplerine karşı muvaffakıyetle başarmaya çalışan atletlerimize muvaffakıyetler dileyerek, Balkan Oyunları’nda neticelerini bekleyelim.

B. FELEK